Algemene voorwaarden Psyflow

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) Psyflow: de opdrachtnemer;
(b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die aan Psyflow de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van acquisitiewerkzaamheden.
(c) Overeenkomst: de mondelinge overeenkomst tussen Opdrachtgever en Psyflow gericht op het sluiten van overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Klanten door middel van internetmarketing en de ontwikkeling van een voor de Opdrachtgever ontwikkelde Website.
(d) Dienst: Dienst van de Opdrachtgever tegenover haar Klant;
(e) Klant: de derde (natuurlijke persoon of rechtspersoon) met wie de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat en op afspraak komt bij de Opdrachtgever;
(f) Overeenkomst: De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en haar klant die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst met Psyflow;
(g) Website: de door Psyflow ten behoeve van de Opdrachtgever ontwikkelde internetwebsite waarop informatie over de Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle, waaronder begrepen toekomstige, tussen de Opdrachtgever en Psyflow gesloten overeenkomsten.

2.2 De opdrachtgever gaat automatisch akkoord met de Algemene voorwaarden van Psyflow wanneer zij met Psyflow overeenkomt om te gaan samenwerken. Psyflow vermeldt deze toepasselijkheid zowel op haar website als mondeling in het gesprek met de Opdrachtgever. Bij opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij opdrachtbevestiging de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de algemene voorwaarden van Psyflow opzij zet, geldt dat niettemin de algemene voorwaarden van Psyflow integraal van toepassing zijn.

Artikel 3. Totstandkoming

3.1 De overeenkomst komt tot stand door mondelinge overeenkomst of via het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Psyflow.

3.2 Wijzigingen in deze overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 4. Duur

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd door middel van schriftelijke of digitale (per e-mail) opzegging aan de andere partij. De opdrachtnemer zal een opzegtermijn van twee maanden in acht nemen, mits de opdrachtgever dit wenst. De opdrachtgever mag de overeenkomst zonder opzegtermijn beeindigen.

Artikel 5. Acquisitie

5.1 Psyflow verbindt zich tegenover de Opdrachtgever om tegen betaling van een beloning als niet ondergeschikt tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand komen van één of meer Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en derden.

5.2 De door Psyflow te verrichten werkzaamheden beperken zich tot de voorbereiding van de Overeenkomst met de Klant en omvatten nadrukkelijk niet het afsluiten daarvan.

5.3 Psyflow geeft nadrukkelijk geen garantie ten aanzien van de hoeveelheid en de kwaliteit van de Overeenkomsten.

5.4 Psyflow is bevoegd haar werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de vereiste zorg jegens Opdrachtgever in acht nemen. Hierbij mag de Opdrachtgever Psyflow vrijelijk adviseren.

5.5 Psyflow verricht acquisitiewerkzaamheden in naam en voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt het economisch risico van de af te sluiten Overeenkomst met de Klant en is aansprakelijk voor alle met de Overeenkomst met de Klant samenhangende en daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 6. Website

6.1 Psyflow bepaalt in overleg met de Opdrachtgever welke tekst en beeldmateriaal op de website wordt geplaatst.

6.2 Psyflow is gerechtigd om door Opdrachtgever aangeleverde, maar niet-passende tekst of beeldmateriaal voor op de Website te weigeren.

6.3 Onverminderd het bepaalde in Artikel 12 is Psyflow niet juridisch aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud van de Website.

Artikel 7. Beloning

7.1 Psyflow heeft recht op de overeengekomen, eenmalige beloning zodra en voor iedere keer dat een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en een nieuwe Klant tot stand is gekomen. Of er vervolgafspraken gemaakt worden met deze Klant doet niet ter zake.

7.2 De beloning wordt door Psyflow aan Opdrachtgever in rekening gebracht en verhoogd met de eventueel verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Artikel 8. Betalingen

8.1 Opdrachtgever zal de aan Psyflow toekomende beloning, voortvloeiend uit een tot stand gekomen Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Klant, binnen veertien dagen na dagtekening van de desbetreffende maandelijkse factuur aan Psyflow voldoen, tenzij er op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst andere voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen.

8.2 Elke betaling die op grond van de Overeenkomst aan Psyflow dient te worden gedaan, zal geschieden door middel van een overboeking door Opdrachtgever van het factuurbedrag op een door Psyflow nader te noemen rekening.

Artikel 9. Verificatie en Privacy

9.1 Ter bepaling van de hoogte van de verschuldigde beloning dient de Opdrachtgever maandelijks op verzoek van Psyflow aan Psyflow door te geven hoeveel aanmeldingen in de betreffende maand op afspraak zijn gekomen. Om de privacy van Klanten te garanderen, dient de Opdrachtgever uitsluitend het aantal – en dus niet de persoonsgegevens – van de op afspraak gekomen Klanten door te geven.

9.2 Psyflow heeft een geheimhoudingsplicht voor alle informatie omtrent Klanten die op door Psyflow gebruikte servers ten behoeve van Opdrachtgever binnenkomt. Psyflow zal tevens nimmer contact opnemen met de aangemelde Klant en contactgegevens van Klanten zullen nooit gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden of aangeboden worden aan derden.

Artikel 10. Niet tijdige betaling

10.1 Bij niet tijdige betaling van elk bedrag dat uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd, zal Opdrachtgever aan Psyflow, na een verstreken betalingstermijn van 8 weken, een vertragingsvergoeding verschuldigd zijn van 3% per maand over het niet tijdig aan Psyflow betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand.

10.2 Betaling zal als niet tijdig in de zin van dit artikel worden aangemerkt indien zij geschiedt na de datum waarop zodanige betaling ingevolge de Overeenkomst uiterlijk dient te geschieden.

10.3 Psyflow kan nakoming vorderen van betaling van deze vergoeding ook indien de niet tijdige betaling niet aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.

10.4 In het geval de Opdrachtgever de beloning niet of niet volledig heeft betaald, is Psyflow gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever de verschuldigde beloning, vermeerderd met de rente volledig heeft betaald. Tot deze opschortingsbevoegdheid behoort mede het offline zetten van de Website.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die verband houden met de Website: de daarop ingebrachte beeldmateraal door Psyflow, de domeinnaam en bijbehorende e-mailaccount komen toe aan Psyflow. Ingebracht materiaal door Opdrachtgever, waaronder teksten en profiel- en praktijkfoto’s blijven eigendom van de Opdrachtgever.

11.2 Het is de Opdrachtgever of enig direct of indirect aan haar verbonden (rechts)persoon, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Psyflow, niet toegestaan gegevens van de Website te dupliceren, te downloaden of te vermenigvuldigen.

Artikel 12. Exoneratie en vrijwaring

12.1 Psyflow is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatenschap van de opdrachtnemer of diens ondergeschikte.

12.2 De aansprakelijkheid van Psyflow is in alle gevallen beperkt tot EUR 150 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.

12.3 Met inachtneming van het voorgaande lid van dit artikel, zal de door Psyflow te vergoeden schade nimmer méér bedragen dan de factuurwaarde van de ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

12.4 Psyflow is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.

12.5 Indien Psyflow in verband met de overeenkomst door derden wordt aangesproken, mede daaronder begrepen aanspraken als gevolg van de onjuiste inhoud van de Website, dan zal de Opdrachtgever alle daaruit voortvloeiende schade voor haar rekening nemen en Psyflow voor de voldoening daarvan volledige vrijwaring verlenen.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 De rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen die direct of indirect voortvloeien uit alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

13.2 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 14. Nietigheid en vernietiging

14.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of door rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.